Tai Wong Temple Yuen Long

Tai Wong Temple Yuen Long
Location And Contact
No. 26C Cheung Shing Street, Yuen Long Kau Hui, Yuen Long, N.T., Hong Kong SAR, China.
To Get There
268A , 269D , 968A , E36A
611 , 611B , 611S
Yuen Long

Gallery