Windsurfing Memorial Garden

Windsurfing Memorial Garden
Location And Contact
Cheung Chau Beach Road, Cheung Chau, Hong Kong SAR, China.
To Get There
Cheung Chau