the mira hong kong


the mira hong kong
位置及聯繫
香港尖沙咀彌敦道118號
2368 1111
前往方法
1 , 1A , 2 , 6 , 7 , 9 , 13X , 26 , 35A , 41A , 81C , 87D , 98D , 98P , 203 , 208 , 230X , 234P , 234X , 237A , 242X , 252B , 259B , 259C , 260B , 261B , 267S , 281B , 281X , N21 , N21A , N216 , N241
尖沙咀
相片集
  • the mira hong kong
  • the mira hong kong
  • the mira hong kong
  • the mira hong kong
發表評論
參考資料
维基百科

旅遊博客

香港的南天佛國

香港的南天佛國

在這篇文章中,我將向您介紹香港最大的坐佛像,即位於香港大嶼山頂端的天壇大佛,以及香港最著名的佛教寺廟寶蓮寺,使得這個地方成為香港遊覽的好地方。